Showing 3 Result(s)
Featured Story Main Story

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/2562

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษา (เก่า) ที่จองห้องพักไว้คนเดียวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพัก เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดห้องพักให้กับนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ประวัติการชำระเงิน” จะมีรูปเครื่องพิมพ์ / ถ้าไม่มีให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “เพื่อนร่วมห้อง” หมดเขตการจ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/2562 …

1,563 total views, 1 views today

Featured Story Main Story

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ รับรางวัลชมเชย สำนักงานน่าอยู่ 2562

  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีนายสุมนต์ชัย  สุธีรวัฒนานนท์  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี  และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

273 total views, no views today

Featured Story Main Story

คู่มือนักศึกษาหอพัก 2562

คู่มือนักศึกษาหอพัก เป็นเอกสารที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการช่วยให้นักศึกษาหอพักได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเข้าพักอาศัย เกี่ยวกับการดำเนินของหอพัก ประกาศ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่ง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในการนี้ หอพักนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหอพักทุกคนคงได้รับประโยชน์ จากคู่มือฉบับนี้ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่จะปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติและประกาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของตัวนักศึกษาต่อไป ดาวน์โหลดคู่มือ …

296 total views, 1 views today