Showing 3 Result(s)
Featured Story Main Story

ประกาศ! น้ำประปาไม่ไหล

หอพักนักศึกษา จะทำการซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำประปาและเปลี่ยนท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลตลอดทั้งวัน ดังนี้ อาคาร A วันที่ 7 ธ.ค. 62 อาคาร B วันที่ 8 ธ.ค. 62 นักศึษากรุณาสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ช่างเทคนิค โทร. 02 …

199 total views, 1 views today

Main Story

ประชุมปิดตรวจและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2562

นางแอนนา ประทุมรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  และคณะ ในการประชุมปิดตรวจและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ประจำปี 2562 ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2562 ปิดตรวจและรายงานผล วันที่ …

40 total views, 1 views today

Featured Story Main Story

คู่มือนักศึกษาหอพัก 2562

คู่มือนักศึกษาหอพัก เป็นเอกสารที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการช่วยให้นักศึกษาหอพักได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเข้าพักอาศัย เกี่ยวกับการดำเนินของหอพัก ประกาศ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่ง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในการนี้ หอพักนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหอพักทุกคนคงได้รับประโยชน์ จากคู่มือฉบับนี้ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่จะปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติและประกาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของตัวนักศึกษาต่อไป ดาวน์โหลดคู่มือ …

566 total views, 2 views today