เปลี่ยนหลอดไฟLED

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ทำโครงการจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีกำหนดจะเข้ามาติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED เฉพาะหลอดไฟที่อยู่หน้าห้องน้ำภายในห้องพักของนักศึกษา ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำเนินการในห้องพักได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกห้องพัก ดังนี้

  1. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย
  2. อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าไปติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในห้องพักด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่พักฯ หรือโทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1816 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเอกสาร

424 total views, 2 views today

Post Author: admin