รอสักครู่...

ตัวอย่างข้อมูลที่แจ้งไว้ตอนที่นักศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก)  จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

♦ เตรียมเก็บของ
1. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมที่จะขนย้าย วันที่ย้ายออกควรขนสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1 
2. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก บริเวณทางเดินส่วนกลาง บันได หรือหน้าลิฟต์ 

 

♦ เตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  1 ใบ 
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 1 ใบ **ต้องตรงกับที่กรอกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ตอนที่แจ้งสละสิทธิ์** ตัวอย่างเอกสาร
3. ใบเสร็จรับเงินค่าหอพักที่ระบุว่ามี “ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่ามัดจำกุญแจ” ตัวอย่างเอกสาร **หากไม่มีหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสารหายโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย”** ข้อ 1-2 ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงินและเรียบร้อย และไม่ลงชื่อในเอกสารในลักษณะเลอะเทอะ / ข้อ 3 ถ้าเป็นสำเนาใบแจ้งความต้องให้ตำรวจรับรอง

 

♦ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ย้ายสิ่งของและทำความสะอาดห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย **ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่** กรุณามาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 15.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 12.00 น.

คำเตือน กรณีที่นักศึกษาย้ายสิ่งของออกจากหอพักหลังเวลา 15.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ หรือในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ นักศึกษาจะต้องกลับมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนดข้างบนนี้ด้วย

 

♦ เมื่อถึงวันย้ายออกนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้าง **ขนย้ายสิ่งของด้วยตนเอง กรุณาให้ผู้ปกครอง ญาติรอข้างล่าง**
1. มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารประกอบการรับเงินประกันฯ คืน
2. ไปตรวจห้องพักพร้อมกับเจ้าหน้าที่ คืนกุญแจห้องพัก จดมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า 
3. ชำระเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด ณ วันที่นักศึกษาย้ายออก และชำระเงินอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) 

 

♦ การคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ (คืนให้เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์)
1. หอพักฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ในภายหลัง (ไม่คืนเงิน ณ วันที่ย้ายออก) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 – 45 วันทำการ นับจากวันปิดหอพักเป็นต้นไป และเอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2. คืนเงินให้กับนักศึกษาที่เอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อน 
3. เงินที่จะได้รับคืนนั้นหากมีทรัพย์สินเสียหายจะหักเงินตามราคาประเมิน ถ้าไม่คืนกุญแจจะหักเงิน 100 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) จากนั้นจึงคืนเงินในส่วนที่เหลือให้
4. ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมภายในเขตบริการของธนาคาร 10 บาท นอกเขต 30 บาท นักศึกษาได้รับทราบแล้วตอนที่แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์
5. เงินประกันฯ และค่ามัดจำกุญแจ มีรายการดังต่อไปนี้ 

ประเภทห้องพัก ห้องพัดลม
1. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2,000 ฿
2. ค่ามัดจำกุญแจ 100 ฿
รวมทั้งสิ้น 2,100 ฿

ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ และไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 12.00 น.
เงินประกันฯ เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง มาติดต่อเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะได้รับเงินตามกำหนด และถ้าไม่มาติดต่อเกิน 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันฯ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 


 

Close
Secondary Navigation