ขอรหัส TOT_Wi-Fi ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์

บริการใหม่ นักศึกษาหอพัก สามารถขอรหัส Wi-Fi ผ่านระบบหอพักออนไลน์ได้แล้ว…

  • ให้บริการเครือข่ายโดย บมจ.ทีโอที หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทีโอที โทรศัพท์ 02 575 7145 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • รหัสจะมีอายุประมาณ 6 เดือน
  • เงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ บมจ.กำหนด และตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การขอรหัสครั้งต่อไป สามารถขอได้หลังจากรหัสหมดอายุแล้ว
  • การขอรหัสระหว่างที่ยังไม่หมดอายุ ระบบจะให้รหัสเดิม

วิธีขอรหัสผ่านเว็บ
1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th
2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi”
3. กดรับรหัส จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Username และ Password ให้ทราบ


วิธีขอรหัสผ่านมือถือ

1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.in.th

 

2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi”

 

3. กดรับรหัส จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Username และ Password

1,483 total views, 1 views today