การบริการประกันอุบัติเหตุ 2561

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษา มจพ. ทุกคน

การประกันอุบัติเหตุ

 • ระยะเวลาให้การคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 • การคุ้มครองนักศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ
  • กรณีบาดเจ็บ เป็นเงิน 27,500 บาท/คน/ครั้ง
  • กรณีเสียชีวิต เป็นเงิน 275,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศให้วงเงินเพิ่ม 100,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย 25,000 บาท/ราย
 • การเข้ารับการรักษาพยาบาล (นักศึกษาของ มจพ. กรุงเทพฯ) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • โรงพยาบาลบางโพ
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

การปฏิบัติในกรณีที่เข้าโรงพยาบาลในสังกัดข้างต้น

 • แสดงเอกสารต่อโรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา/ใบแทนบัตรนักศึกษา
  • บัตรประกันอุบัติเหตุ (รับได้ที่กลุ่มงานบริการสุขภาพ ในเดือนตุลาคม 2561)
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ แต่นักศึกษาได้ลงทะเบียนชำระเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถไปรับใบส่งตัวที่กลุ่มงานบริการสุขภาพ ยื่นคู่กับบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่โรงพยาบาลที่ระบุข้างต้น

 

การปฏิบัติในกรณีที่เข้าโรงพยาบาลนอกสังกัดข้างต้น

 • หลักฐานที่ใช้เบิกค่าสินไหมทดแทน
  • กรณีบาดเจ็บ
   • ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุชัดเจนของสถานพยาบาลที่ทำการรักษา (ฉบับจริง)
   • ใบเสร็จรับเงินที่ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักศึกษาจ่ายไปจริง (ฉบับจริง)
   • สำเนาบัตรนักศึกษา/ใบแทนบัตรนักศึกษา
   • กรณีสุนัขกัดหรือแมวกััดต้องถ่ายสำเนาใบนัดฉีดวัคซีนแนบด้วย
   • สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
   • สำเนาใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ถูกทำร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุจากจราจร)
  • กรณีเสียชีวิต
   • สำเนาใบมรณะบัตร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต/สำเนาบัตรนักศึกษา
   • สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุคำว่า “ตาย” ของผู้เสียชีวิต
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา/ผู้รับผลประโยชน์
   • สำเนาทะเบียนบ้ายของบิดา-มารดา/ผู้รับผลประโยชน์
   • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
   • สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากสถานพยาบาล
   • สำเนาใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
   • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
   • สำเนาใบรับรองการตาย (จากสถาบันนิติเวช สำนักงานใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
   • กรอกเอกสารแนบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

 

รายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

 • อาการบาดเจ็บ
  1. การบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามปกติในชีวิตประจำวัน เช่น เดิน ยืน วิ่ง นั่ง นอน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ซึ่งส่งผลให้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก กล้ามเนื้ออับเสบ เส้นพลิก เส้นตึง หรือแพลงเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผิดท่าทาง ไม่ได้เกิดจากถูกกระทบหรือกระแทกจากวัตถุ
  2. การอักเสบที่เกิดที่ตา หู ปาก จากการสัมผัสเชื้อโรคที่มาจากฝุ่นละออง หรือแมลง โดยไม่มีบาดแผลการบาดเจ็บ
  3. การบาดเจ็บจากกีฬาที่เข้าข้อยกเว้น เช่น ชกมวย แข่งรถ แข่งเรือ ปีนเขา บันจี้จั๊ม แข่งม้า แข่งสกี แช่งสเก็ต โดดร่ม (ยกเว้นเพื่อรักษาชีวิต) ล่าสัตว์ การบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทกันเอง

 

การติดต่อประสานงาน

 • มจพ. กรุงเทพฯ เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. (เปิดภาคเรียน) / เวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิดภาคเรียน)
 • ติดต่อประสานงาน นางประไพภร สุขสม กลุ่มงานบริการสุขภาพ (อาคาร 79) โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1126
 • การให้บริการ
  • รับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • ให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าสินไหมทดแทน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันอุบัติเหตุ
  • ประสานงานกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ

1,920 total views, 1 views today