โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป จึงได้ดำเนินการโครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย” ขึ้น และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัยงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 

มจพ.รณรงค์โครงการ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมในกิจกรรมรณรงค์โครงการงดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษางดใช้ถุงพลาสติก โดยการนำถุงผ้ามาใช้แทน ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มจพ.จะงดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 100% และร่วมกันรณรงค์โครงการดังกล่าวไปยัง วิทยาเขตต่อไป ในการนี้มีผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานสวนปาล์ม โรงอาหาร อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2561

 

 

ที่มา (ภาพและข่าว) 

 

1,326 total views, 1 views today