กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้

 

ข้อ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 • วันสิ้นสุดการพักอาศัย     
  • เดิม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
  • ปรับปรุงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

ข้อ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 • วันเริ่มต้นการพักอาศัย       
  • เดิม วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
  • ปรับปรุงใหม่ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดการพักอาศัย        
  • เดิม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
  • ปรับปรุงใหม่ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศ  ณ  วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2561  

อ่านประกาศ 

1,812 total views, 1 views today