จองห้องพักไว้คนเดียว ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพักด้วยตนเอง

  • วันที่ให้มาติดต่อ : 9 – 10 ตุลาคม 2562
  • เวลาที่ให้มาติดต่อ : ช่วงเช้า 08.30 – 11.30 น. / ช่วงบ่าย 12.30 – 18.00 น.

หากพ้นกำหนดนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดห้องพักหรือจัดเพื่อนร่วมห้องให้กับนักศึกษา การจัดห้องพักโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือเป็นที่สิ้นสุด และการจัดห้องพักด้วยตนเองหรือเจ้าหน้าที่จัดห้องให้ นักศึกษาอาจจะต้องย้ายห้อง 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

1,020 total views, 1 views today