แบ่งตามเพศ
1/2559 เก่า ใหม่ รวม
 นักศึกษาชาย 231 188 419
 นักศึกษาหญิง 243 158 401
รวมทั้งสิ้น 474 346 820

2/2559 เก่า ใหม่ รวม
 นักศึกษาชาย 361 12 373
 นักศึกษาหญิง 346 19 365
รวมทั้งสิ้น 707 31 738
แบ่งตามระดับการศึกษา
1/2559 ชาย หญิง รวม
ป.วช.  223 89 312
ป.ตรี (4 ปี)  171 297 468
ป.ตรี (5 ปี) 9 13 22
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 16 2 18

 2/2559  ชาย  หญิง  รวม
 ป.วช.  214 81 295
 ป.ตรี (4 ปี) 142 272 414
ป.ตรี (5 ปี) 7 11 18
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 10 1 11
แบ่งตามภูมิลำเนา คิดเป็น 100 %
1/2559 2/2559
1. กรุงเทพมหานคร 20.61 % 21.27 %
2. ต่างจังหวัด  79.39 % 78.73 %
จำนวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัย 
ชาย หญิง รวม
1/2559  57 55 112
2/2559  138 132 270 
รวมทั้งสิ้น 195 187 382 

813 total views, 2 views today