ปีการศึกษา 2560

แบ่งตามเพศ
1/2560 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย 234 182 416
นักศึกษาหญิง 233 159 392
รวมทั้งสิ้น 467 341 808

2/2560 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย 329 13 342
นักศึกษาหญิง 318  7 325
รวมทั้งสิ้น  647 20  667
แบ่งตามระดับการศึกษา
1/2560 ชาย หญิง รวม
ป.วช. 236 104 340
ป.ตรี (4 ปี)  158 274 432
ป.ตรี (5 ปี) 10 12 22
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 12 2 14

 2/2560  ชาย  หญิง  รวม
 ป.วช.  201  89 290 
 ป.ตรี (4 ปี) 123 226 349 
ป.ตรี (5 ปี) 7  9 16 
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)  11  1 12
แบ่งตามภูมิลำเนา คิดเป็น 100 %
1/2560 2/2560
1. กรุงเทพมหานคร 21.41 %  21.59 %
2. ต่างจังหวัด 78.59 % 78.41 %
จำนวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัย 
ชาย หญิง รวม
1/2560 87 74 161
2/2560
รวมทั้งสิ้น

484 total views, 3 views today