แบ่งตามเพศ
1/2560 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย 234 182 416
นักศึกษาหญิง 233 159 392
รวมทั้งสิ้น 467 341 808
2/2560 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย 329 13 342
นักศึกษาหญิง 318  7 325
รวมทั้งสิ้น  647 20  667
แบ่งตามระดับการศึกษา
1/2560 ชาย หญิง รวม
ป.วช. 236 104 340
ป.ตรี (4 ปี) 158 274 432
ป.ตรี (5 ปี) 10 12 22
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 12 2 14
2/2560 ชาย หญิง รวม
ป.วช. 201 89 290
ป.ตรี (4 ปี) 123 226 349
ป.ตรี (5 ปี) 7 9 16
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 11 1 12
แบ่งตามภูมิลำเนา คิดเป็น 100 %
1/2560 2/2560
กรุงเทพมหานคร 21.41 % 21.59 %
ต่างจังหวัด 78.59 % 78.41 %
จำนวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัย
ชาย หญิง รวม
1/2560 87 74 161
2/2560 140 126 266

1,033 total views, 1 views today