แบ่งตามเพศ
1/2561 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย 202 202 404
นักศึกษาหญิง 198 171 369
รวมทั้งสิ้น 400 373 773
2/2561 เก่า ใหม่ รวม
นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
รวมทั้งสิ้น
แบ่งตามระดับการศึกษา
1/2561 ชาย หญิง รวม
ป.วช. 234 105 339
ป.ตรี (4 ปี) 149 243 392
ป.ตรี (5 ปี) 10 15 25
ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 11 6 17
2/2560 ชาย หญิง รวม
ป.วช.
ป.ตรี (4 ปี)
ป.ตรี (5 ปี)
ป.ตรี (ต่อเนื่อง)
แบ่งตามภูมิลำเนา คิดเป็น 100 %
1/2561 2/2561
กรุงเทพมหานคร 21.35 %
ต่างจังหวัด 78.65 %
จำนวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัย
ชาย หญิง รวม
1/2561
2/2561

726 total views, 1 views today