รับสมัครนักศึกษา

       

ค่าบำรุงหอพัก

ตัวอย่างห้องพัก

ขั้นตอนการจองห้องพัก

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์ที่จะพักอาศัยหรือถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในศูนย์ที่พัก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ

– เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ไว้เรียบร้อยแล้ว
– ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้ 
– ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 23.00 น. สามารถรักษาเวลาและกลับเข้าหอพักให้ทันเวลาที่กำหนดได้
– สามารถอยู่ห้องพักแบบพัดลม เตียงสองชั้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันได้ (มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน)


กำหนดการจองห้องพัก
[ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2562]

 การสมัครและจองห้องพักสำหรับนักศึกษาที่มีเรียนปรับพื้นฐาน   อ่านรายละเอียด

>  ภาคการศึกษาที่ 1/2562  รอบที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2562  อ่านรายละเอียด

>  ภาคการศึกษาที่ 1/2562  รอบที่ 2 วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562  

>  ภาคการศึกษาที่ 1/2562  รอบที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  


 

2,479 total views, 9 views today