รอสักครู่...

จองห้องพัก

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เรียน ณ มจพ. กรุงเทพฯ  ค่าบำรุงหอพัก ตัวอย่างห้องพัก ขั้นตอนการจอง กฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว...

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 2/2562 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.   นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 1/2563 ต่อไปหรือจะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด "อยู่หอพักเทอม 1/2563" "ย้ายออกจากหอพัก"

จองห้องพัก 1/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักตามกำหนดการ ดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่ม   

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอเชิญนักศึกษาหอพัก ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 กิจกรรมภายในงาน มีถวายภัตตาหารเพล และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน **หอพักจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ฟรี **

การจองห้องพักช่วงปิดเทอม : นักศึกษาหอพัก

สำหรับนักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) ทำความเข้าใจกันก่อน เมื่อสิ้นสุดการพักอาศัยของเทอม 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 แล้ว นักศึกษาก็หมดสิทธิ์ที่จะอยู่หอพักตามระยะเวลาของเทอมนั้น ๆ แล้ว จึงต้องย้ายออกจากหอพักตามกำหนด  นักศึกษาที่จองห้องพักของเทอม 1/2563 ไว้ สิทธิ์การพักอาศัยจะเริ่มต้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2563 (ช่วงปิดเทอม)...

คืนเงินประกัน

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ  นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ  บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน  ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา  นักศึกษาได้รับเงิน    ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ... เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ  30 - 45 วันทำการ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง...

CLOSE
Close
Secondary Navigation