Featured Story Main Story

กิจกรรมวันเปิดหอพัก ครั้งที่ 2/2562

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ ของนักศึกษาหอพัก ร่วมกิจกรรมวันเปิดหอพัก ครั้งที่ 2/2562 วันเดียวเท่านั้นที่ผู้ปกครองจะขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. …

476 total views, 24 views today

Featured Story Main Story

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 1/2562 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 2/2562 ต่อไปหรือจะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด “อยู่หอพักเทอม 2/2562” “ย้ายออกจากหอพัก”   1,572 total views, …

1,572 total views, 24 views today

Featured Story Main Story

คู่มือนักศึกษาหอพัก 2562

คู่มือนักศึกษาหอพัก เป็นเอกสารที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการช่วยให้นักศึกษาหอพักได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเข้าพักอาศัย เกี่ยวกับการดำเนินของหอพัก ประกาศ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่ง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในการนี้ หอพักนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหอพักทุกคนคงได้รับประโยชน์ จากคู่มือฉบับนี้ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่จะปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติและประกาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของตัวนักศึกษาต่อไป ดาวน์โหลดคู่มือ …

119 total views, 2 views today

Uncategorized

ช่วงสอบกลางภาค 1/2562 หอพักปิดเวลา 01.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จึงขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 รวม 14 วัน ดังนี้ เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา …

135 total views, 3 views today

Featured Story

ทำไมต้อง 5ส

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ จัดโครงการหอพักน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการทำกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานซึ่งจะส่งผลให้สถานที่งานมีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด …

130 total views, 3 views today

Featured Story

คืนเงินประกัน เทอม 2/2561 : รอบที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง”  (ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี”  (ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ 1,419 total views, 3 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

1,419 total views, 3 views today

CLOSE