admin

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 2/2561 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 1/2562 หรือ จะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด

4,209 total views, 17 views today

นักศึกษาใหม่’62 จองห้องพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ – เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ไว้เรียบร้อยแล้ว –

210 total views, 6 views today

คืนเงินประกัน เทอม 1/2561

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง” (ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี”  (ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ 338 total views, no views today

338 total views, no views today