รอสักครู่...

แจ้งการใช้เครื่องขยายเสียง

ด้วยองค์การนักศึกษา มจพ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 13 โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมประเพณีระหว่างองค์การนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า กำหนดจัดงานวันมหกรรม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. โดยภายในงานจะมีการใช้เครื่องขยายเสียงในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนการนั้น ในการนี้ องค์การนักศึกษา จึงใคร่ขอแจ้งการจัดกิจกรรมโดยมีการใช้เครื่องขยายเสียงในการเตรียมงานในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ด้วยศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีกำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมและการปฏิบัติตัวสำหรับการดูแลผู้พักอาศัยในอาคารสูง และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย การรับรู้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้พักอาศัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น.        พิธีเปิด 09.15 – 10.15 น.       ...

การจองห้องพักช่วงปิดเทอม : นักศึกษาหอพัก

สำหรับนักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) ทำความเข้าใจกันก่อน เมื่อสิ้นสุดการพักอาศัยของเทอม 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 แล้ว นักศึกษาก็หมดสิทธิ์ที่จะอยู่หอพักตามระยะเวลาของเทอมนั้น ๆ แล้ว จึงต้องย้ายออกจากหอพักตามกำหนด  นักศึกษาที่จองห้องพักของเทอม 1/2563 ไว้ สิทธิ์การพักอาศัยจะเริ่มต้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2563 (ช่วงปิดเทอม)...
Close
Secondary Navigation