Showing 24 Result(s)
Uncategorized

ช่วงสอบกลางภาค 1/2562 หอพักปิดเวลา 01.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จึงขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 รวม 14 วัน ดังนี้ เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา …

290 total views, 4 views today

Uncategorized

Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

น้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง นักศึกษาหอพัก ห้อง A0316  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ไบเทคบางนา ที่ผ่านมา …

818 total views, 1 views today

Uncategorized

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้   ข้อ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันสิ้นสุดการพักอาศัย  …

2,406 total views, 1 views today