รอสักครู่...

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ เทอม 2/2562

โปรดทราบ!! ขอความร่วมมือนักศึกษา "มาติดต่อย้ายไปห้องใหม่ภายในกำหนด" กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของแต่ละห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในช่วงที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน  เวลาที่ให้บริการย้ายไปห้องพักใหม่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 11:30 น. และเวลา 12:30 - 16:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *ปิดบริการ/ไม่ให้ย้ายห้อง* ไม่สะดวกย้ายตามวันที่ประกาศ โปรดแจ้งที่ 02 555 2000...

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/2562

ตามที่ได้ประกาศให้นักศึกษา (เก่า) ที่จองห้องพักไว้คนเดียวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพัก เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดห้องพักให้กับนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู "ประวัติการชำระเงิน" จะมีรูปเครื่องพิมพ์ / ถ้าไม่มีให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู "เพื่อนร่วมห้อง" หมดเขตการจ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จ่ายที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หรือที่ Bualuang...

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้   ข้อ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันสิ้นสุดการพักอาศัย      เดิม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13...
Close
Secondary Navigation