รอสักครู่...

คืนเงินค่าหอพักจากผลกระทบโควิด-19

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ขยายกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่    7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักตามที่เสนอ ดังนี้  ขั้นตอนการรับเงินคืน 1....

ลด 20% ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก เทอม 1/2563

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Covid-19) ขยายวงกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการลดภาระค่าใช้จ่าย คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย "ด้านค่าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2563" ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง ตารางส่วนลดและการแบ่งชำระเงิน จำนวน 2 งวด หมายเหตุ : 1....
Close
Secondary Navigation