รอสักครู่...

TOT Wi-Fi Package

หอพักนักศึกษา มจพ.กทม. มีบริการอินเทอร์ไร้สาย Wi-Fi ภายในบริเวณ หอพักนักศึกษา ชื่อสัญญาณ TOT_WiFi โดยมีรายละเอียด ดังนี้ TOT_Wi-Fi เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้งานจะต้องเป็นนักศึกษา หอพัก ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อ ขอรับ USERNAME และ PASSWORD (ไม่เสียค่าใช้จ่าย*) ได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ...
Close
Secondary Navigation