รอสักครู่...

ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 23 ตุลาคม 58

 ด้วยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย. 409/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการปรับปรุงสาย 96 Kv สายส่ง NKT698 บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย และทำให้หอพักนักศึกษาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.  [wpdm_file id=45] จึงประกาศมาเพื่อทราบ ประกาศ...
Close
Secondary Navigation