รอสักครู่...

คืนเงินประกัน เทอม 1/2562 : รอบที่ 3 และนักศึกษาที่ตกค้าง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน เลือก "มารับเงินด้วยตนเอง" (ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ เลือก "รับเงินโอนเข้าบัญชี" (ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)  ตรวจสอบรายชื่อ
Close
Secondary Navigation