การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

ต้องการ “ย้ายออกจากหอพัก

กิจกรรม

กำหนดการ

1. ให้แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (แจ้งย้ายออกจากหอพัก)

วันที่ 3 – 9 เมษายน 2562 เปิดระบบเวลา 09.00 น. ปิดระบบเวลา 21.00 น.

2. ย้ายสิ่งของออกจากหอพัก

ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านขั้นตอนและตัวอย่างเอกสาร อ่านประกาศ

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยตามกำหนด หอพักฯ จะคืนเงินประกันฯ 2,100 บาท* (ห้องพัดลม) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

เมื่อเปิดระบบแล้วให้ทำทันที ไม่ต้องรอวันสุดท้าย

 

 แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์

เตรียมเอกสาร

 มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพัก/คืนกุญแจ 

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย

 

 

 

 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (เห็นหน้าและข้อมูลชัดเจน) จำนวน 1 ใบ

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา และตรงกับที่กรอกไว้ตอนที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์ จำนวน 1 ใบ

  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าหอพักที่ระบุว่ามี “ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่ามัดจำกุญแจ” **หากไม่มีหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ไปแจ้งให้เรียบร้อยก่อนมาติดต่อหอพัก 

  •  ย้ายออกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ให้ติดต่อในเวลา 08.30 – 11.30 น.

  •  ย้ายออกก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ให้ติดต่อในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.  และ 12.30 – 15.00 น.

  •  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหอพักปิดบริการ/ไม่ตรวจห้องพัก

 

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (แจ้งย้ายออกจากหอพัก) จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

เตรียมเก็บของและทำความสะอาดห้องพัก / ถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก บริเวณทางเดินส่วนกลาง บันได หรือหน้าลิฟต์ / ชุดเครื่องนอนให้นำกลับไปด้วย / วันที่ย้ายออกควรขนย้ายสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1

ย้ายออกจากหอพักตามกำหนด นักศึกษาที่ย้ายสิ่งของและทำความสะอาดห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย **ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่** / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปช่วยขนย้ายสิ่งของในทุกกรณี 

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ (กรุณาถ่ายเอกสารมาเองเพราะหอพักฯ ไม่มีบริการ) กรณีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าหอพักหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย” 

เงินประกันฯ เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรักษาสิทธิของตนเอง มาติดต่อเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะได้รับเงินตามกำหนด และถ้าไม่มาติดต่อเกิน 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันฯ 

 

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

 นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ

 บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน

 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา

 นักศึกษาได้รับเงิน   

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ…

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีใบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

45 – 60 วันทำการ

 

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข ฯลฯ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

มากกว่า 60 วันทำการ

รวมนักศึกษาที่ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

หมายเหตุ

  1. * หากมีวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องพักชำรุดเสียหายจะถูกหักเงินประกันฯ ตามราคาประเมิน

  2. รายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละรายการ อ่านเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

  3. ขั้นตอนและระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาที่ประมาณการและเพื่อให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก


กลับหน้าหลัก | ต้องการ “อยู่หอพักเทอม 1/2562”

 

Icons made by Alessio Atzeni from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

4,211 total views, 19 views today

Leave a Reply