รอสักครู่...

นักศึกษาที่ต้องการจะย้ายออกจากหอพัก ให้ “แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย” ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 • กำหนดการ แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยตามกำหนด หอพักฯ จะคืนเงินประกันฯ 2,100 บาท* (ห้องพัดลม) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

หมดเขตการอยู่หอพัก เทอม 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
1. ให้แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (แจ้งย้ายออกจากหอพัก) วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 
    วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น. วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.
    กรุณาเตรียสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลการรับเงินประกัน
2. ให้ย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
       โดยต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ **ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่**
 • ขั้นตอน ทำได้ง่าย ๆ เมื่อเปิดระบบแล้วให้ทำทันที ไม่ต้องรอวันสุดท้าย 

 แจ้งสละสิทธิ์ในระบบหอพักออนไลน์ ตามกำหนดการข้อ 1  **ไม่แจ้งสละสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินประกันคืน**
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ย้ายออก         

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (เห็นหน้าและข้อมูลชัดเจน) จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา และตรงกับที่กรอกไว้ตอนที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์ จำนวน 1 ใบ
 3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าหอพักที่ระบุว่ามี “ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่ามัดจำกุญแจ” **หากไม่มีหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ไปแจ้งให้เรียบร้อยก่อนมาติดต่อหอพัก 

 เมื่อถึงวันที่ย้ายออกให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพักและคืนกุญแจ

 1.  ย้ายออกในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ให้ติดต่อในเวลา 08.30 – 11.30 น.
 2.  ย้ายออกก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 ให้ติดต่อในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.  และ 12.30 – 15.00 น.
 3.   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหอพักปิดบริการ/ไม่ตรวจห้องพัก

 

เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม

 1. ประกาศคณะกรรมการศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ 
 2. ขั้นตอนการแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย
 3. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสละสิทธิ์การพักอาศัย 

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (แจ้งย้ายออกจากหอพัก) จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

เตรียมเก็บของและทำความสะอาดห้องพัก / ถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก บริเวณทางเดินส่วนกลาง บันได หรือหน้าลิฟต์ / ชุดเครื่องนอนให้นำกลับไปด้วย / วันที่ย้ายออกควรขนย้ายสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1
ย้ายออกจากหอพักตามกำหนด นักศึกษาที่ย้ายสิ่งของและทำความสะอาดห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย **ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่** / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปช่วยขนย้ายสิ่งของในทุกกรณี 
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ (กรุณาถ่ายเอกสารมาเองเพราะหอพักฯ ไม่มีบริการ) กรณีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าหอพักหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย” 
เงินประกันฯ เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรักษาสิทธิของตนเอง มาติดต่อเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะได้รับเงินตามกำหนด และถ้าไม่มาติดต่อเกิน 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันฯ 

 

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

 นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ

 บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน

 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา

 นักศึกษาได้รับเงิน   

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ…

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีใบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

45 – 60 วันทำการ

 

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข ฯลฯ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

มากกว่า 60 วันทำการ

รวมนักศึกษาที่ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

หมายเหตุ

 1. * หากมีวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องพักชำรุดเสียหายจะถูกหักเงินประกันฯ ตามราคาประเมิน

 2. รายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละรายการ อ่านเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

 3. ขั้นตอนและระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาที่ประมาณการและเพื่อให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4. วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก

 

 แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร.
02 555 2000 ต่อ 1814 ในวันและเวลาราชการ
เฟซบุ๊ค
facebook.com/dormkmutnb.bkk
อีเมล
dorm.kmutnb@gmail.com
 สำนักงานหอพัก
ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย  ในวันและเวลาราชการ

 

กลับหน้าหลัก | ต้องการ “อยู่หอพักเทอม 1/2563”

 

Icons made by Alessio Atzeni from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Close
Secondary Navigation