รอสักครู่...

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน

เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง” 
(ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)

ตรวจสอบรายชื่อ

เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี” 
(ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)

 ตรวจสอบรายชื่อ

Close
Secondary Navigation