คืนเงินประกัน เทอม 1/2561

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน

เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง”
(ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)

ตรวจสอบรายชื่อ

เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี” 
(ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)

ตรวจสอบรายชื่อ

339 total views, 1 views today