รอสักครู่...

คู่มือนักศึกษาหอพัก เป็นเอกสารที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการช่วยให้นักศึกษาหอพักได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเข้าพักอาศัย เกี่ยวกับการดำเนินของหอพัก ประกาศ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่ง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในการนี้ หอพักนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหอพักทุกคนคงได้รับประโยชน์ จากคู่มือฉบับนี้ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่จะปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติและประกาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของตัวนักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือ

Close
Secondary Navigation