รอสักครู่...

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ รับรางวัลชมเชย สำนักงานน่าอยู่ 2562

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีนายสุมนต์ชัย  สุธีรวัฒนานนท์  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี  และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ตลอดจนเป็นการสานต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำนักงานอธิการบดีก็ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์นี้มาอย่างต่อเนื่อง 
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่  สำนักงานอธิการบดี  จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. มีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า จำนวน 19 หน่วยงาน โดยจำแนกประเภทหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท ตามจำนวนบุคลากร ได้แก่

1.หน่วยงานขนาดเล็ก   รางวัลชนะเลิศ  มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ได้แก่ กองส่งเสริมวิชาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

2. หน่วยงานขนาดกลาง  รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล 3,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ได้แก่
ศูนย์ผลิตตำราเรียน   รองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล  2,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ได้แก่ กองงานพัสดุ และรองชนะเลิศอันดับ 2   มอบเงินรางวัล 1,000.00 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร  ได้แก่ กองแผนงาน

3. หน่วยงานขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองกลาง

ส่วนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบกระเช้าผลไม้ มูลค่า 500.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  มีจำนวน 10 หน่วยงาน  ได้แก่ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ  ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ  หน่วยตรวจสอบภายใน  IAESTE Thailand  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม  กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  กองกฎหมาย  กองคลัง  และกองบริการการศึกษา
การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2562 ประสบความเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ ในนามคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ร่วมรณรงค์ ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อ มจพ. ของเรา

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ  ที่มา https://www.kmutnb.ac.th

 966 total views,  1 views today

Close
Secondary Navigation