รอสักครู่...

นางแอนนา ประทุมรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  และคณะ ในการประชุมปิดตรวจและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ประจำปี 2562 ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2562 ปิดตรวจและรายงานผล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบของศูนย์ที่พัก ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และมีข้อเสนอแนะในบางประเด็นซึ่งศูนย์ที่พัก จะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

Close
Secondary Navigation