รอสักครู่...

เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัย นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และ ป.ตรีชั้นปีสุดท้าย

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคเรียนที่ 2 (นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ได้ขยายเวลาปิดทำการไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในการนี้ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ จึงเห็นสมควรประกาศเลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัยศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคเรียนที่ 2 (นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดการ

  • จากเดิม สิ้นสุดการพักอาศัยในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:30 น.
  • เลื่อนเป็น สิ้นสุดการพักอาศัยในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30 น.

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักไปก่อนได้ และมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพัก คืนกุญแจ ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 11:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันที่ 3 มิถุนายน 2563) ณ สำนักงานศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

หมายเหตุ 

  • ภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้ายที่จ่ายค่าหอพักช่วงเรียน summer 4,300 บาท

♦ เตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  1 ใบ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 1 ใบ **ต้องตรงกับที่กรอกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ตอนที่แจ้งสละสิทธิ์** ตัวอย่างเอกสาร
  3. ใบเสร็จรับเงินค่าหอพักที่ระบุว่ามี “ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่ามัดจำกุญแจ” ตัวอย่างเอกสาร **หากไม่มีหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสารหายโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย”** 
  • ข้อ 1-2 ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงินและเรียบร้อย และไม่ลงชื่อในเอกสารในลักษณะเลอะเทอะ
  • ข้อ 3 ถ้าเป็นสำเนาใบแจ้งความต้องให้ตำรวจรับรอง
  •  
Close
Secondary Navigation