รอสักครู่...

กำหนดการโอนเงินคืนเข้าบัญชี

ผู้รับสิทธิ์ โอนแล้ว รอดำเนินการ
599 590 9

หมายเหตุ หน่วยนับ : คน

รอบที่

วันที่ได้รับเงิน

จำนวน

รายชื่อ

1 17 กันยายน 2563 80 คน
18 กันยายน 2563 89 คน
321 กันยายน 2563118 คน 
422 กันยายน 2563160 คน 
523 กันยายน 2563 96 คน
624 กันยายน 256347 คน
7กำลังดำเนินการ  

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ขยายกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่    7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักตามที่เสนอ ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับเงินคืน

1. ลงทะเบียน-ส่งเอกสาร

ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าส่งเอกสารไม่ทันจะต้องรอประกาศให้มาในรอบต่อไป

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 – 45 วันทำการ *หลังจากปิดการลงทะเบียน, ไม่นับวันหยุด

3. ธนาคารโอนเงิน

จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น *มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

4. ได้รับเงินเข้าบัญชี

ในช่วงเช้าของวันที่กำหนด *จะแจ้งหลังจากปิดการลงทะเบียนแล้ว

ภาคการศึกษาที่ได้รับเงินคืนตามมาตรการ

นักศึกษาเก่าที่จ่ายเงินภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ได้รับสิทธิคืนเงินทั้ง 2 ภาคการศึกษา กรุณาเตรียมเอกสารมา 2 ชุด

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

(อยู่ระหว่างการพิจารณา)

X,XXX.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ **รอประกาศ**

เอกสารที่ต้องเตรียม (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ช่วงปิดเทอม)

เฉพาะนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม 4,300.00 บาท

อนุมัติให้คืนเงิน 50% ของค่าบำรุง 4,300.00 บาท

2,150.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น. *ยกเว้นพักกลางวัน*

เอกสารที่ต้องเตรียม (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

เฉพาะนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพัก “เต็มจำนวน”

อนุมัติให้คืนเงิน 20% ของค่าบำรุง 12,000.00 บาท

2,400.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น. *ยกเว้นพักกลางวัน*

เอกสารที่ต้องเตรียม (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ถาม - ตอบ

ยังได้สิทธิรับเงินคืนตามมติ แต่จะต้องรอประกาศให้มาลงทะเบียนในรอบต่อไป

ไม่ได้

นักศึกษาไปติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) บัญชีที่ใช้รับเงินนั้นไม่สามารถใช้ชื่อบัญชีของคนอื่นได้ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1812 (ในวันและเวลาราชการ) 

เพราะว่านักศึกษาได้รับสิทธิส่วนลดไปแล้ว  ซึ่งปกติต้องจ่ายคนละ 15,330 บาท แต่ มจพ.มีมติลดให้ 2,400 บาท (15,330 – 2,400 = 12,930 บาท) และแบ่งจ่ายได้ 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 5,730 บาท งวดที่ 2 จำนวน 7,200 บาท รวม 12,930 บาท จึงไม่ได้รับเงินคืนตามมาตรการนี้

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812

(ในวันและเวลาราชการ) 

Close
Secondary Navigation