คืนเงินประกัน

การคืนเงินประกันฯ หากนักศึกษาส่งเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลาดำเนินการ 30 – 45 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศ (ไม่นับวันหยุด) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนจะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่านี้

ขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินประกันฯ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก


เลือก “ให้หอพักฯ โอนเงินเข้าบัญชี”

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ เงินเข้าบัญชีในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 1  20 มิถุนายน 61 95 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 3 28 กุมภาพันธ์ 61 4 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 61 79 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 1 30 มกราคม 61 73 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 3  13 พฤศจิกายน 60 รายชื่อ 
2/2559 รอบที่ 2 29 สิงหาคม 60 27 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 22 มิถุนายน 60 204 รายชื่อ
 1/2559 รอบที่ 2 28 มีนาคม 60 8 รายชื่อ
 1/2559 รอบที่ 1  19 มกราคม 60  100 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 17 สิงหาคม 59 15 รายชื่อ
 2/2558 รอบที่ 1  29 มิถุนายน 59 97 รายชื่อ

เลือก “มารับเงินด้วยตัวเอง” 

กรณีที่นักศึกษาจะให้ผู้อื่นมารับเงินแทนนั้น จะต้องทำ “หนังสือมอบอำนาจ” ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วก็ให้มารับเงินตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ 

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ ให้มารับเงินในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559  รอบที่ 2  13 พฤศจิกายน 60  20 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 21 สิงหาคม 60  32 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 4 9 – 10 พฤศจิกายน 59 33 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 3 30 สิงหาคม 59 40 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 22 สิงหาคม 59 23 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 1 11 – 12 กรกฎาคม 59 92 รายชื่อ

 

2,442 total views, 4 views today