คืนเงินประกัน

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

 นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ

 บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน

 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา

 นักศึกษาได้รับเงิน   

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ…

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีใบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

45 – 60 วันทำการ

 

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข ฯลฯ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

มากกว่า 60 วันทำการ

รวมนักศึกษาที่ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

  • *วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก
  • เป็นระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก


เลือก “ให้หอพักฯ โอนเงินเข้าบัญชี”

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ เงินเข้าบัญชีในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 5 9 สิงหาคม 61 41 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 4 24 กรกฎาคม 61 23 รายชื่อ
2/2560 เอกสารไม่ผ่านการพิจารณา ต้องแจ้งความใหม่ 25 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 3 5 กรกฎาคม 61 61 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 2 3 กรกฎาคม 61 29 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 2 3 กรกฎาคม 61 132 ยกเลิก
2/2560 รอบที่ 1 20 มิถุนายน 61 95 รายชื่อ

1/2560 รอบที่ 3 28 กุมภาพันธ์ 61 4 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 61 79 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 1 30 มกราคม 61 73 รายชื่อ

2/2559 รอบที่ 3  13 พฤศจิกายน 60 รายชื่อ 
2/2559 รอบที่ 2 29 สิงหาคม 60 27 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 22 มิถุนายน 60 204 รายชื่อ

 1/2559 รอบที่ 2 28 มีนาคม 60 8 รายชื่อ
 1/2559 รอบที่ 1  19 มกราคม 60  100 รายชื่อ

2/2558 รอบที่ 2 17 สิงหาคม 59 15 รายชื่อ
 2/2558 รอบที่ 1  29 มิถุนายน 59 97 รายชื่อ

เลือก “มารับเงินด้วยตัวเอง” 

กรณีที่นักศึกษาจะให้ผู้อื่นมารับเงินแทนนั้น จะต้องทำ “หนังสือมอบอำนาจ” ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วก็ให้มารับเงินตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ 

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ ให้มารับเงินในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560  รอบที่ 1 10 สิงหาคม 61 9 รายชื่อ
2/2559  รอบที่ 2  13 พฤศจิกายน 60  20 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 21 สิงหาคม 60  32 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 4 9 – 10 พฤศจิกายน 59 33 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 3 30 สิงหาคม 59 40 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 22 สิงหาคม 59 23 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 1 11 – 12 กรกฎาคม 59 92 รายชื่อ

 

4,306 total views, 7 views today