รอสักครู่...

คืนเงินประกัน

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

 นักศึกษาส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้คืนเงินประกันฯ

 บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน

 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา

 นักศึกษาได้รับเงิน   

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ…

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีใบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

45 – 60 วันทำการ

 

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข ฯลฯ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 

มากกว่า 60 วันทำการ

รวมนักศึกษาที่ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

  • *วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก
  • เป็นระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน

เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง”
(ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)
ตรวจสอบรายชื่อ

เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี”
(ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี)
ตรวจสอบรายชื่อ

10,847 total views, 10 views today

Close
Secondary Navigation