บุคลากร

บุคลากร
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
(หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร)

 แอนนา
นางแอนนา ประทุมรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา
e-mail : anna.p@op.kmutnb.ac.th

ปรานอม
นางสาวปรานอม ชื่อสุธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail :  –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814

 
นางสาวจรรยาภรณ์ ตันวงศ์วาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 e-mail : –
 โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1814

 วันชนะ
นายวันชนะ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
e-mail : wanchana.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 2178

 สุกัญญา
นางสาวสุกัญญา ภารัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1812

 ฉัตรวดี
นางสาวฉัตรวดี เขียนดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1812

จิตรี
นางสาวจิตรี เก็บเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1813

 สมบัติ
นายสมบัติ อ่อนทรัพย์
ช่างเทคนิค
e-mail : –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1816

 
 นายพีรพล ปานไม้
ช่างเทคนิค
e-mail : –
 โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1816

 ชยพล
นายชยพล อยู่โภชนา
ช่างประจำอาคาร
e-mail : –
โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1816

118 total views, 2 views today