บุคลากร

 

บุคลากรประจำศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)

แอนนา

นางแอนนา ประทุมรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1811


นายวันชนะ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2178

 
นางสาวปรานอม ชื่อสุธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814

 
นางสาวจรรยาภรณ์ ตันวงศ์วาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814

 
จิตรี นางสาวจิตรี เก็บเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1813

 
สุกัญญา นางสาวสุกัญญา ภารัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812

 
ฉัตรวดี นางสาวฉัตรวดี สุทธิศรีสังข์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812

 
สมบัติ นายสมบัติ อ่อนทรัพย์
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816

 
นายพีรพล ปานไม้
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816

 
ชยพล นายชยพล อยู่โภชนา
ช่างประจำอาคาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816

 

 

702 total views, 1 views today