บุคลากรประจำศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)

แอนนา

นางแอนนา ประทุมรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา

นายวันชนะ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2178
นางสาวปรานอม ชื่อสุธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814
นางสาวจรรยาภรณ์ ตันวงศ์วาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814
จิตรี นางสาวจิตรี เก็บเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1813
สุกัญญา นางสาวสุกัญญา ภารัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812
ฉัตรวดี นางสาวฉัตรวดี สุทธิศรีสังข์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812
สมบัติ นายสมบัติ อ่อนทรัพย์
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816
นายพีรพล ปานไม้
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816
นายสุพัฒน์ บุญสุโข
ช่างประจำอาคาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816

 

 

1,472 total views, 1 views today