รอสักครู่...
     

บุคลากรประจำศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)

นางแอนนา ประทุมรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา

 


 
นายวันชนะ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2178
 
นางสาวปรานอม ชื่อสุธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814
 
นางสาวจรรยาภรณ์ ตันวงศ์วาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1814
 
นางสาวจิตรี เก็บเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1813
 
นางสาวสุกัญญา ภารัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812
 
นางสาวสุดาวัลย์ ชิดทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812
 
นายชลาธิป สดศิริ
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816
 
นายพีรพล ปานไม้
ช่างเทคนิค
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816
 
นายสุพัฒน์ บุญสุโข
ช่างประจำอาคาร
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1816
 

1,796 total views, 2 views today

Close
Secondary Navigation