รอสักครู่...

คณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีรายนามดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธาน
  รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
รองประธาน
  รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 กรรมการ
ดร.วินัย สารสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
  อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 กรรมการ
  นางสุกัญญา ฉัตรเฉลิม
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
กรรมการ
  นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง
กรรมการ
  นายวันชนะ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
กรรมการ
นางแอนนา ประทุมรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวปรานอม ชื่อสุธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Close
Secondary Navigation