รอสักครู่...

ค่าบำรุงหอพัก

ค่าบำรุงศูนย์ที่พักและค่าธรรมเนียม

  • ห้องพักเป็นแบบ “ห้องพัดลม” มีเตียง 2 ชั้น มีห้องน้ำในตัว
  • กำหนดให้พักห้องละ 2 คน
  • คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคน / 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 -5 เดือน)

1. เข้าพักเป็นภาคการศึกษาแรก  
  1.1 ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก  12,000 บาท
  1.2 ค่าชุดเครื่องนอน (คนละ 2 ชุด) 680 บาท
  1.3 ค่าซักชุดเครื่องนอน (2 ครั้ง/เดือน) 400 บาท
  1.4 ค่าคีย์การ์ด 150 บาท
  1.5 ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก* 100 บาท
  1.6 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย** 2,000 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,330 บาท
  * จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและคืนกุญแจให้กับหอพัก
  ** จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและจะหักเงินถ้ามีทรัพย์สินของหอพักเสียหาย
  ดูประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง และการคืนเงินค่าบำรุง/ค่าซักชุดเครื่องนอน/เงินประกันฯ ดาวน์โหลด
   
2. เข้าพักต่อเนื่องในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป  
  2.1 ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก    12,000 บาท
  2.2 ค่าซักชุดเครื่องนอน (2 ครั้ง/เดือน)  400 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท
     
3. ค่าสาธารณูปโภค หน่วยละ
  (คิดมิเตอร์ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงและจ่ายเป็นรายห้องพัก)
  3.1 ค่าน้ำประปา 17 บาท
  3.2 ค่าไฟฟ้า  7 บาท
     
4. ค่าปรับ อัตราค่าปรับ
  4.1 กรณีชำระเงินค่าสาธารณูปโภคล่าช้าจนกว่าจะมาชำระให้เสร็จสิ้น เดือนละ 50 บาท
  4.2 กรณีชำระเงินค่าบำรุงหอพักล่าช้า ครั้งละ  200 บาท
  4.3 กรณีลืมคีย์การ์ดและกุญแจพร้อมกัน ครั้งละ 100 บาท
  4.4 กรณีลืมกุญแจอย่างเดียว ครั้งละ 50 บาท
  4.5 กรณีลืมคีย์การ์ดอย่างเดียว ครั้งละ  50 บาท
     
5. ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก นอกเหนือจากภาคการศึกษาปกติ  
  5.1 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มาพักระหว่างที่เรียนปรับพื้นฐาน ประมาณ 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2,400 บาท
  5.2 สำหรับนักศึกษาหอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษาประมาณ 2 เดือน  4,300 บาท

 

Close
Secondary Navigation