ค่าบำรุงหอพัก

ค่าบำรุงศูนย์ที่พักและค่าธรรมเนียม

  • ห้องพักเป็นแบบ “ห้องพัดลม” มีเตียง 2 ชั้น มีห้องน้ำในตัว
  • กำหนดให้พักห้องละ 2 คน
  • คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคน / 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 -5 เดือน)

1. เข้าพักเป็นภาคการศึกษาแรก
1.1 ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก  12,000 บาท
1.2 ค่าชุดเครื่องนอน (คนละ 2 ชุด) 680 บาท
1.3 ค่าซักชุดเครื่องนอน (2 ครั้ง/เดือน) 400 บาท
1.4 ค่าคีย์การ์ด 150 บาท
1.5 ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก* 100 บาท
1.6 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย** 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,330 บาท
* จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและคืนกุญแจให้กับหอพัก
** จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและจะหักเงินถ้ามีทรัพย์สินของหอพักเสียหาย

2. เข้าพักต่อเนื่องในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป  
  2.1 ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก    12,000 บาท
  2.2 ค่าซักชุดเครื่องนอน (2 ครั้ง/เดือน)  400 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค หน่วยละ
(คิดมิเตอร์ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงและจ่ายเป็นรายห้องพัก)
3.1 ค่าน้ำประปา 17 บาท
3.2 ค่าไฟฟ้า  7 บาท

4. ค่าปรับ อัตราค่าปรับ
4.1 กรณีชำระเงินค่าสาธารณูปโภคล่าช้าจนกว่าจะมาชำระให้เสร็จสิ้น เดือนละ 50 บาท
4.2 กรณีชำระเงินค่าบำรุงหอพักล่าช้า ครั้งละ  200 บาท
4.3 กรณีลืมคีย์การ์ดและกุญแจพร้อมกัน ครั้งละ 100 บาท
4.4 กรณีลืมกุญแจอย่างเดียว ครั้งละ 50 บาท
4.5 กรณีลืมคีย์การ์ดอย่างเดียว ครั้งละ  50 บาท

5. ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก นอกเหนือจากภาคการศึกษาปกติ
5.1 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มาพักระหว่างที่เรียนปรับพื้นฐาน ประมาณ 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2,400 บาท
5.2 สำหรับนักศึกษาหอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษาประมาณ 2 เดือน  4,300 บาท

 

8,337 total views, 38 views today