รอสักครู่...

จองห้องพัก

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เรียน ณ มจพ. กรุงเทพฯ 

ค่าบำรุงหอพัก

ตัวอย่างห้องพัก

ขั้นตอนการจอง

กฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์ที่จะพักอาศัยหรือถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในศูนย์ที่พัก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ

– เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ
– ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้ 
– ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 23.00 น. สามารถรักษาเวลาและกลับเข้าหอพักให้ทันเวลาที่กำหนดได้
– สามารถอยู่ห้องพักแบบพัดลม เตียงสองชั้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันได้ (มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักห้องละ 2 คน)

กำหนดการจองห้องพัก

ภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักตามกำหนดการ ดังนี้ 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ | อ่านรายละเอียดเพิ่ม | ประกาศรับสมัคร

2,226 total views, 11 views today

Close
Secondary Navigation