รอสักครู่...

การประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ได้จัดทำประกันความคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา มจพ. ซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ครั้งละ 10,000 บาท และหากเป็นกรณีเสียชีวิตความคุ้มครอง 150,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ (กรุณาตรวจสอบสิทธิที่ 
กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1126 ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ให้ประกันภัยอุบัติเหตุ

ใช้ได้กรณีโรงพยาบาล "คู่สัญญา"

#ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

และอื่น ๆ ที่อยู่ในคู่สัญญากับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายชื่อโรงพยาบาล

ใช้ได้กรณีโรงพยาบาล "นอกสัญญา"

#จ่ายเงินไปก่อนเบิกคืนทีหลัง

กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลนอกสัญญาหรือคลีนิคเอกชน จะต้องสำรองจ่ายก่อน และขอเอกสารมาเบิกคืนในภายหลัง

เอกสารที่ต้องขอจากโรงพยาบาลนอกสัญญาหรือคลีนิค เพื่อมาตั้งเบิกเงินคืน

  1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
  2. ใบรับรองของแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา / สำเนาในแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา
  5. กรณีสุนัขหรือแมวกัด ต้องสำเนาใบนัดฉีดวัคซีนแนบมาด้วย
  6. กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องแนบสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจแนบมาด้วย
  7. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ดาวน์โหลดที่นี่ 

ความคุ้มครอง

ทุนประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
150,000฿

ค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะอุบัติเหตุ/ครั้ง)
10,000฿

ชดเชยเงินปลอบขวัญ
กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
30,000฿

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มจพ.

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1126 

LINE Official Account 

@150ecxjv

Close
Secondary Navigation