Main Story

Editor's Picks

Trending Story

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561 คำแนะนำ  ตรวจสอบผลการจัดห้องพักได้ที่ลิงค์ท้ายประกาศข่าวนี้ นักศึกษาที่ย้ายห้องให้รอกำหนดการย้ายห้องจากหอพัก ในระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน ห้าม!! ย้ายหรือแลกเปลี่ยนกุญแจห้องพักกันเอง ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  ตรวจสอบจำนวนเงินจากใบแจ้งการชำระเงิน พิมพ์ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  *หากต้องการให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ กรุณาติตต่อที่ห้องสำนักงานหอพัก

326 total views, 4 views today

จองห้องพักไว้คนเดียว ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพักด้วยตนเอง วันที่ให้มาติดต่อ : 29 – 30 พ.ย. 2561 เวลาที่ให้มาติดต่อ : ช่วงเช้า 08.30 – 11.30

144 total views, 4 views today

Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

น้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง นักศึกษาหอพัก ห้อง A0316  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 15

230 total views, 3 views today

CLOSE