รอสักครู่...

ลด 20% ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก เทอม 1/2563

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Covid-19) ขยายวงกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการลดภาระค่าใช้จ่าย คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย "ด้านค่าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2563" ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง ตารางส่วนลดและการแบ่งชำระเงิน จำนวน 2 งวด หมายเหตุ : 1....

วันรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2563

เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าหอพัก เทอม 1/2563 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ "จองวันรายงานตัวเข้าพัก" เพื่อมารายงานตัวเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนด จองวันรายงานตัวเข้าพัก (เริ่มวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.) หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการชำระเงิน (สลิปจากธนาคาร/สลิปจากแอปจ่ายเงิน) การแต่งกาย ชุดพละ ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ...
Close
Secondary Navigation