รอสักครู่...

ประกาศดับกระแสไฟ วันที่ 22 ก.พ. 59

 ส่วนราชการ อาคารนวมินทราชินี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. 1407 ที่ อย. 052/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยการไฟฟ้านครหลวง โดยแผนกรักษาสายส่ง 1 ขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69kv. พร้อมนำเข้าทาง SCADA (SW.6086NK) และฉีดน้ำล้างลูกถ้วยบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนั้นจึงขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์...

วันที่ 28-29 ม.ค. 59 หอพักฯ ปิดเที่ยงคืน

   ด้วยชมรมศิลปการแสดงจะจัดโครงการใยศิลป์ ครั้งที่ 26 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย การร้องเพลง และความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆ เข้าคัดเลือกประกวดเทพีใยศิลป์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 เวลา 16.00 - 23.oo น. ณ สวนปาล์ม ในช่วงวันที่จัดกิจกรรม 28 - 29 มกราคม 59 ประตูรั้วหอพักจะปิดในเวลา...

ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 17 ม.ค. 59

ด้วยบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เมน (Riser) ทั้งหมด เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่  17   มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. ซึ่งมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับในอาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน อาคารวิศวกรรมทั้งหมด อาคารสหกิจศึกษา บ้านพักสวนปาล์ม ร้านค้าเซเว่น-อิเลฟเว่น (หอพักฯ) รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว  ทังนี้ การดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้มีระยะเวลานาน จึงขอให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก...
Close
Secondary Navigation