รอสักครู่...

ประกาศผลการจัดห้องพัก 2/58

  เนื่องจากนักศึกษาได้ยืนยันสิทธิการพักอาศัย เทอม 2/58 ไว้คนเดียว (ไม่มีเพื่อนร่วมห้อง) เพื่อเป็นการบริหารจัดการห้องพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้พักห้องพักละ 2 คน เจ้าหน้าที่หอพักจึงได้นัดให้นักศึกษามาจัดห้องพักด้วยตนเองแล้วเมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา และหากไม่มาติดต่อจัดห้องพักเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดห้องพักให้ ซึ่งมีผลการจัดห้องพัก ดังต่อไปนี้ โปรดทราบนักศึกษาที่ทราบผลการจัดห้องพักแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพักได้เลย การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู > ประวัติการชำระเงิน กดที่รูปเครื่องปริ้นท์ และสั่งปริ้นท์ได้เลย การดูรายชื่อเพื่อนร่วมห้อง เข้าระบบหอพักออนไลน์ เลือกเมนู...

การแจ้งยืนยันสิทธิ – สละสิทธิการพักอาศัย 2/58

      เนื่องจากเทอม 1/58 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 58 หากต้องการอยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก / หากต้องการย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน โดยให้นักศึกษาทุกคนแจ้งข้อมูลที่ระบบหอพักออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2/58 - อยู่หอพักต่อไป  - อยู่ต่อห้องเดิม ให้แจ้งในวันที่ 16 - 29  พ.ย. 58 หมดเขตแล้ว - อยู่ต่อห้องใหม่ ให้แจ้งในวันที่ 1 - 12...

ประกาศดับกระแสไฟฟ้า 23 ตุลาคม 58

 ด้วยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย. 409/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการปรับปรุงสาย 96 Kv สายส่ง NKT698 บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย และทำให้หอพักนักศึกษาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.  [wpdm_file id=45] จึงประกาศมาเพื่อทราบ ประกาศ...
Close
Secondary Navigation