Featured Story

แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียง

เนื่องด้วย องค์การนักศึกษา ได้จัดโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจ ความภาคภูมิใจ และความรักต่อมหาวิทยาลัย …

307 total views, no views today

Featured Story

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 1/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 1/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น อ่านรายละเอียดที่นี่ 3,442 total views, no views today …

3,442 total views, no views today

Featured Story

การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ

เมื่อชำระเงินค่าหอพักมาแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนห้องพัก ในเทอมนี้ ก็ต้องอยู่ห้องที่เลือกไปก่อนเพราะนักศึกษาเป็นผู้จองห้องพักเอง แต่สามารถเปลี่ยนห้องพักได้ในเทอมถัดไป นักศึกษาที่ได้จองและชำระเงินค่าหอพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ก่อนที่จะขนย้ายสิ่งของเข้ามาอยู่ในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ จะต้อง “รายงานตัวเข้าพักอาศัย” ก่อน โดยวันและเวลาที่จะให้มารายงานตัวนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นักศึกษาได้ชำระเข้ามา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาเก่าชำระเงิน 12,400 บาท  อ่านเพิ่ม กลุ่มที่ …

5,935 total views, no views today

CLOSE