Main Story

Editor's Picks

Trending Story

จองห้องพักไว้คนเดียว ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดห้องพักด้วยตนเอง วันที่ให้มาติดต่อ : 29 – 30 พ.ย. 2561 เวลาที่ให้มาติดต่อ : ช่วงเช้า 08.30 – 11.30

372 total views, no views today

Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

น้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง นักศึกษาหอพัก ห้อง A0316  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องแชมป์ นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 15

350 total views, 1 views today

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้  

1,812 total views, 1 views today

CLOSE