มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ไม่เกินคนละ 5,000 บาท

มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายครั้งเดียวไม่เกินคนละ 5,000 บาท ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) กำหนดจำนวนวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือตามความเดือนร้อน และการพิจารณาของส่วนงานถือเป็นที่สุด
 
👉 เงื่อนไข
  1. กรณีเป็น “ผู้ปกครองของนักศึกษา” ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกให้ออกจากงาน หรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองและหลักฐานที่แสดงว่าผู้ปกครองได้รับผลกระทบ
  2. กรณีเป็น “นักศึกษา” ได้รับผลกระทบ เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกให้ออกจากงาน หรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบ
⏱ นักศึกษาที่จะขอรับเงินช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ติดต่อส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) ที่นักศึกษาสังกัด เพื่อกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ส่วนงานกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด

ที่มาของข่าว