หลังจากแจ้งสละสิทธิแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิการพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการต่อไป

นักศึกษาที่ "ต้องมา" ติดต่อที่สำนักงานหอพัก

ได้แก่ นักศึกษาที่มีของอยู่ในห้องพักตั้งแต่วันเปิดเทอม และรวมถึงนักศึกษาที่มีของอยู่ในห้องพักแต่มาย้ายของออกไปก่อนโดยไม่ได้มีการตรวจห้องพักกับเจ้าหน้าที่ ให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่สำนักงานหอพักตามวันและเวลาที่นักศึกษาเลือกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ หากพ้นกำหนดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าปรับกรณีล่าช้า วันละ 200 บาท

นักศึกษาที่ "ไม่ต้องมา" ติดต่อที่สำนักงานหอพัก

 

ในกรณีที่เป็น

  1. นักศึกษาที่ไม่ได้มารายงานตัวเข้าหอพัก หรือ
  2. นักศึกษาที่ไม่มีสิ่งของอยู่ในห้องพักตั้งแต่วันเปิดเทอมเป็นต้นมา
🔺 ให้ดำเนินการดังนี้

ให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หมายเลขห้อง และที่อยู่ ส่งไปที่ไลน์หอพัก @dormkmutnb เมนูติดต่อเจ้าหน้าที่ >> คุยกับแอดมิน

หอพักจะจัดส่งใบลาออกไปให้นักศึกษาเซ็นชื่อ และส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่กำหนด มาตามที่อยู่ที่ระบุในจดหมาย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าส่งเอกสารเอง