มจพ. ส่งความห่วงใย ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

มจพ. ขอส่งความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง
ในหลายพื้นที่และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอส่งความห่วงใยแก่นักศึกษาและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19 นี้โดยเร็ว และขอความร่วมมือนักศึกษาลดหรืองดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ หรือหากมีความจำเป็นโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโรค ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง