คืนเงินประกันฯ 1/2563

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก) เทอม 1/2563 และได้ส่งเอกสารครบถ้วน หอพักจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ ตามรอบต่อไปนี้

  • รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
  • รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
  • รอบที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 2564
  • รอบที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2564

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่พบรายชื่อกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812 (ในวันและเวลาราชการ)