ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง ดาวน์โหลด
 2. การคืนเงินค่าบำรุง/ค่าซักชุดเครื่องนอน/เงินประกันฯ ดาวน์โหลด

ปฏิทินต่าง ๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

วินัยนักเรียน นักศึกษา

 1. วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ดาวน์โหลด
 2. วินัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 3. การจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 4. กำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัย ดาวน์โหลด
 5. กำหนดเวลาปิด – เปิดประตูรั้วหอพักนักศึกษา ดาวน์โหลด
 6. ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ดาวน์โหลด
 7. ลักษณะโทษการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การทะเลาะวิวาท ดาวน์โหลด
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ดาวน์โหลด

บริการเอกสาร

 1. คำร้องทั่วไป (ใช้เฉพาะที่หอพักเท่านั้น) ดาวน์โหลด
 2. คำร้องทั่วไป (ใช้สำหรับยื่นต่อมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
 3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินประกันฯ แทน ดาวน์โหลด
 4. คำขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. ดาวน์โหลด
 5. ลงทะเบียนรถจักรยานและจักรยานยนต์ ดาวน์โหลด

การรับพัสดุไปรษณีย์

 1. การรับพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทที่นำส่งโดยบริษัทเอกชน ดาวน์โหลด
 2. การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ ตู้ iBox ดาวน์โหลด

คู่มือนักศึกษาหอพัก