รอสักครู่...

คืนเงินประกัน

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก)  จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

♦ เตรียมเก็บของ
1. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมที่จะขนย้าย วันที่ย้ายออกควรขนสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1 
2. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก บริเวณทางเดินส่วนกลาง บันได หรือหน้าลิฟต์

ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ และไม่เกินวันที่สิ่นสุดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกินเวลา 12.00 น.
เงินประกันฯ เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง มาติดต่อเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะได้รับเงินตามกำหนด และถ้าไม่มาติดต่อเกิน 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันฯ 

เอกสารเพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  1 ใบ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 1 ใบ **ต้องตรงกับที่กรอกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ตอนที่แจ้งสละสิทธิ์** ตัวอย่างเอกสาร
  3. ใบเสร็จรับเงินค่าหอพักที่ระบุว่ามี “ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่ามัดจำกุญแจ” ตัวอย่างเอกสาร**หากไม่มีหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสารหายโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย

** ข้อ 1-2 ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงินและเรียบร้อย และไม่ลงชื่อในเอกสารในลักษณะเลอะเทอะ / ข้อ 3 ถ้าเป็นสำเนาใบแจ้งความต้องให้ตำรวจรับรอง

เมื่อถึงวันย้ายออกนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้าง **ขนย้ายสิ่งของด้วยตนเอง กรุณาให้ผู้ปกครอง ญาติรอข้างล่าง**

  1. มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารประกอบการรับเงินประกันฯ คืน
  2. ไปตรวจห้องพักพร้อมกับเจ้าหน้าที่ คืนกุญแจห้องพัก จดมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า
  3. ชำระเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด ณ วันที่นักศึกษาย้ายออก และชำระเงินอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) 

นักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพัก จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้อง คืนกุญแจ และชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คงค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น 

  • วัน-เวลาที่ให้บริการเกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก ดังนี้ วันจันทร์  – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.00 น.
  • ปิดบริการ ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

1. นักศึกษาส่งเอกสารในวันที่ย้ายออกจากหอพัก

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

4. ส่งข้อมูลเข้าในระบบของธนาคาร

5. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี

6. นักศึกษารับเงินตามกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ...

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข มารับเงินด้วยตนเอง ฯลฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ มากกว่า 60 วันทำการ

  • วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก
  • เป็นระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด

ตรวจสอบรายชื่อรับเงินประกันฯ

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ : 2/2562
รอบที่ : 1
หลักฐานการรับเงิน : ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
วิธีการรับเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี
สถานะการพิจารณา : อนุมัติ
สถานะการโอนเงิน :
โอนเงินแล้ว
วันที่ได้รับเงิน : 20 กรกฎาคม 2563
จำนวน : 158 คน

ปรับปรุงสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.50 น.

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ : 2/2562
รอบที่ : 2
หลักฐานการรับเงิน : ใบแจ้งความ (74 คน) และต้นฉบับใบเสร็จ (7 คน)
วิธีการรับเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี
สถานะการพิจารณา : 
อนุมัติ 
สถานะการโอนเงิน : โอนเงินแล้ว
วันที่ได้รับเงิน : 24 กรกฎาคม 2563
จำนวน : 81 คน

ปรับปรุงสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.32 น.

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ : 2/2562
รอบที่ : 3
หลักฐานการรับเงิน : ใบแจ้งความ
วิธีการรับเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี
สถานะการพิจารณา : อนุมัติ 
 
สถานะการโอนเงิน : โอนเงินแล้ว 
วันที่ได้รับเงิน : 6 สิงหาคม 2563
จำนวน : 11 คน

ปรับปรุงสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.41 น.

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ : 2/2562
รอบที่ : 4
หลักฐานการรับเงิน : ใบแจ้งความ
วิธีการรับเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี
สถานะการพิจารณา : อนุมัติ 
 
สถานะการโอนเงิน : โอนเงินแล้ว  
วันที่ได้รับเงิน : 21 สิงหาคม 2563
จำนวน : 3 คน

ปรับปรุงสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.23 น.

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1812 (ในวันและเวลาราชการ)

“Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Close
Secondary Navigation